วงดนตรีไทย

วงดนตรีไทย

วงดนตรีไทยคือ วงดนตรีไทย มีเครื่องดนตรีไทยหลากหลายประเภท ประวัติ ลีลาศ การจะเล่นเนื้อร้องและทำนองเป็น วงดนตรีไทยได้นั้น จะต้องมีเฉพาะเครื่องดนตรีไทยเท่านั้น เครื่องดนตรีไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทตามรูปแบบของเสียง ได้แก่

 • เครื่องดีด ที่มีนิ้วหรืออย่างอื่น ดึงสายเครื่องดนตรีเพื่อทำเสียง จะเข้ พิณ
 • เครื่องสี ดนตรีโดยใช้หางม้าหลายเส้นเพื่อระบายสีสายเครื่องดนตรี เช่น ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย
 • เครื่องตี ใช้มือหรือไม้เท้าทำเสียง เช่น รระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องโหม่ง ฆ้องวง ฉาบ กลองทัด โทน รำมะนา
 • เครื่องเป่า ใช้เป่าลมเข้าเครื่องเพื่อสร้างเสียง เช่น ขลุ่ย ปี่ ซึ่งแบ่งออกได้หลายรูปแบบตามลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภท

วงดนตรีไทยมี 3 ประเภท

1. วงดนตรีไทย วงปี่พาทย์

เป็นวงดุริยางค์ไทยที่ใช้ลมเป็นเครื่องดนตรีหลัก และมีเครื่องเพอร์คัชชันสำหรับจังหวะ วงพิพัฒน์ออเคสตรายังสามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ ตามเครื่องดนตรีดังต่อไปนี้

 • 1.1 พิพัฒน์ ชาตรีวงษ์ เป็นวงที่ใช้แสดงละครชาตรี ใช้เครื่องดนตรี 5 ประเภท ระฆัง ฆ้องคู่ กลองชาตรี โทนชาตรี และฉาบ
 • 1.2 The Piphat Mai Hard Orchestra เป็นวงออเคสตราที่เล่นแต่ดนตรีเท่านั้น และตีล่อโดยไม่สวมถุงมือ
 • 1.3 พิพัฒน์ไม้นวมวงษ์ มีลักษณะเป็นวงพิพัฒน์ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง แต่ใช้ถุงมือเล่นเครื่องดนตรีประเภทเพอร์คัชชันต่างๆ
 • 1.4 พิพัฒน์โบราณ เป็นวงออเคสตราที่ใช้เล่นละครเก่า โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบูรณะเครื่องดนตรี 10 ชนิด ได้แก่ ระนาด ระนาด ระนาด ฆ้องใหญ่ เซาอู ขลุ่ย กลองตะพง ตะพง กลอง และฆ้อง 7 ตัว
 •  1.5 วงกลมพิพัฒน์มน มีต้นกำเนิดมาจาก จ. สมัยก่อนเคยเล่นทั้งงานมงคลและงานมงคล แต่ปัจจุบันใช้เฉพาะในงานศพเท่านั้น เครื่องดนตรีไทย 5 ประเภท ได้แก่ บิ๊กมอญ ฆ้อง ระนาด พิมล โป่งมังกร มอญ มอญ ฉิ่ง
 • 1.6 พิพัฒน์นางหงส์วงษ์ ใช้สำหรับงานศพเท่านั้น ใช้เครื่องดนตรีไทย คลาริเน็ตชวา ระนาด ระนาด ฆ้องใหญ่ ฆ้องเล็ก กลองมาเลย์ ฉาบ ม้ง

2. วงดนตรีไทย วงเครื่องสาย

คือ วงออร์เคสตราไทยที่ใช้เครื่องสายเป็นเครื่องดนตรีหลักในการเล่น มีเครื่องเป่าลม. เครื่องเพอร์คัชชันมีทั้งหมด 4 ขนาด ดังนี้

 • 2.1 เครื่องสายขนาดเล็กประกอบด้วยเครื่องดนตรี 8 ชนิด ได้แก่ พิณ ไวโอลิน ไวโอลิน ฟลุต โน้ตเพลง แทมบูรีน ฉาบขนาดเล็ก และฉาบ
 • 2.2 เครื่องสายคู่ ใหญ่ขึ้นเพราะมีเครื่องสาย 2 เขี้ยว 2 เขี้ยว 2 ไวโอลิน 2 ไวโอลิน 2 ขลุ่ย อัปเปอร์ แทมบูรีน ฉาบเล็ก ฉาบ และม้ง
 • 2.3 Combo คือวงออร์เคสตราเครื่องสายที่รวมเครื่องดนตรีอื่นๆ ใช้ได้กับเครื่องสายทั่วไป เช่น ขลุ่ย
 • 2.4 Javanese String Orchestra เป็นเครื่องสายที่ใช้ขลุ่ยแทนกก จึงเป็นที่มาของชื่อเครื่องสายชวา

3. วงดนตรีไทย วงมโหรี

เป็นการผสมผสานดนตรีทุกประเภท ทั้งสะบัด สะบัด และลม แต่ให้ลงตัว และเพิ่มไวโอลินสามสาย สามารถแข่งขันตามขนาดของวงได้ 3 ขนาด ดังนี้

 • 3.1 วงเล็กใช้เครื่องดนตรีไทย 10 อย่าง ได้แก่ ระนาด ฆ้องใหญ่ มาโฮริ พิณ ไวโอลิน ซอ ไวโอลิน ไวโอลิน เปียงหรือขลุ่ย รัมมานะ ฉาบ
 • 3.2 วงดนตรีออเคสตราเพิ่มพิณ แกะ ไวโอลิน สามสาย ฆ้อง ให้คู่หนึ่ง เครื่องดนตรีไทย 18 ชนิด ได้แก่ พิณ 2 อัน ไวโอลินสามสาย ไวโอลินสามสาย ระนาด ระนาด ลีบ ออร์ทอนฟลุต เหล้ารัม ฉิ่ง ฉิ่งเล็ก ด้วง และม้ง
 • 3.3 Big Manori Orchestra เป็นที่รู้จักในฐานะวงดุริยางค์ไทยที่ขี้เมาที่สุด ใช้เครื่องดนตรี 23 ชนิด ดังนี้ พิณ 2 ขลุ่ย 2 พิณ 2 ขลุ่ย 2 ฟลุต 2 ไวโอลิน 2 ระนาดไวโอลิน ระนาด ระนาด ระนาดเหล็ก ฆ้องใหญ่ ฆ้องเล็ก โทน รัมมานะ ฉาบ ฉาบ ด้วง วงดนตรีไทย